Chính phủ ban hành Nghị định 108 về quản lí phân bón

Ngày 25/9, Cổng thông tin Điện tử Chính phủ công bố Nghị định Số: 108/2017/NĐ-CP về quản lí phân bón ban hành ngày 20/8

Nghị định 108 này sẽ thay thế cho Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ban hành tháng 11/2013.

Điểm khác của Nghị định 108 so với Nghị định 202 là cơ quan chịu trách nhiệm chung về quản lí phân bón trước Chính phủ là Bộ NN-PTNT thay vì Bộ Công Thương; Nghị định lần này bổ sung thêm sản phẩm phân bón đất hiếm cũng như yêu cầu một số loại phân bón bắt buộc phải khảo kiểm nghiệm trước khi đưa ra thị trường. Bên cạnh đó, Nghị định lần này quy định rất chi tiết các sản phẩm vôi, đá vôi, thạch cao, đolomit… nếu chưa qua chế biến không được coi là phân trung lượng. Ngoài ra, Nghị định lần này ban hành theo hướng mở tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm phân hữu cơ, thân thiện môi trường.

Nghị định 108 do Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NN-PTNT) trực tiếp chấp bút soạn thảo lần này có thời gian rất ngắn, trong vòng 6 tháng khi Chính phủ có quyết định giao Bộ NN-PTNT và Bộ NN-PTNT giao Cục Bảo vệ thực vật hồi tháng 3/2017. Nghị định 108 có hiệu lực ngay khi ký ban hành mà không cần phải chờ thông tư hướng dẫn như các Nghị định trước.

Tham khảo: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-108-2017-ND-CP-quan-ly-nha-nuoc-ve-phan-bon-345537.aspx