NPK 10-5-30+ Vi lượng

Thành phần
– Đạm tổng số: 10%
– Lân hữu hiệu: 5%
– Kali hữu hiệu: 30%

Bổ sung các nguyên tố vi lượng: Sắt (Fe): 100ppm; Đồng (Cu): 100ppm; Kẽm (Zn): 500ppm.