NPK 16-12-8+TE

Thành phần

  • Đạm tổng số: 16%
  • Lân hữu hiệu: 12%
  • Kali hữu hiệu: 8%

Hướng dẫn sử dụng

  • Bón cho lúa: 15-20 kg/sào Bắc Bộ. Bón lót và bón thúc.
  • Bón cho ngô: 20-25 kg/sào Bắc Bộ. Bón lót; thúc 1 ngô 3-4 lá và thúc 2 ngô 8-10 lá.
  • Bón cho rau màu 10-15 kg/sào Bắc Bộ. Bón lót và bón thúc
  • Bón cho cây ăn quả: 1-3 kg/gốc/năm