NPK 16-16-16+TE

Thành phần

  • Đạm tổng số: 16%
  • Lân hữu hiệu: 16%
  • Kali hữu hiệu: 16%

Hướng dẫn sử dụng

Cây ăn trái kinh doanh: 3-5 kg/cây, bón sau thu hoạch, trước ra hoa, sau đậu trái và nuôi trái.

– Lúa: 400-500 kg/ha, bón thúc cây con, thúc đẻ nhánh và thúc đón đòng.

– Bắp: 250-300 kg/ha, bón lót khi trồng, thúc cây con và thúc cây trưởng thành.

– Cây công nghiệp ngắn ngày: 250-300 kg/ha, bón lót khi trồng, thúc cây con và thúc cây trưởng thành.

– Cây công nghiệp dài ngày: 700-900 kg/ha/lần.

– Cây trồng khác: 200-250 kg/ha bón lót khi trồng, thúc cây con và thúc cây trưởng thành.