NPK 19-6-21+TE

  • Thành phần

Đạm tổng số (Nts): 19%;
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 6%;
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 21%;
TE:

– Zn: 100 ppm;

– B: 200 ppm;

– Fe: 100 ppm;

-Mn: 100 ppm
Độ ẩm: 5%.

  • Hướng dẫn sử dụng

– Lúa: 13-15 kg/sào Bắc Bộ 360m2/vụ.

+ Lúa cấy: Chia 2 lần bón: lót sâu và thúc đẻ nhánh.

+ Lúa sạ: Chia 3 lần bón: lót sâu; thúc 1: lúa 3-4 lá thật; thúc 2: sau lần 1: 10-15 ngày.

– Ngô: 15-20 kg/ sào Bắc Bộ 360m2/vụ; bón lót; thúc 1: 3-4 lá thật; thúc 2: xoáy nõn chuẩn bị trỗ cờ.

– Cây rau và cây hoa: 10-15 kg/sào Bắc Bộ 360m2/vụ; bón lót; thúc 1: rau 3-4 lá thật, thúc 2 sau lần 1 từ 10-15 ngày.

– Cây ăn quả và cây công nghiệp dài ngày: 1-3 kg/gốc/năm, bón nuôi quả và trước thu hoạch 1 tháng.