TSN 20-3-6

Thành phần
– Đạm tổng số: 20%
– Lân hữu hiệu: 3%
– Kali hữu hiệu: 6%